عهد نامه
...ما بر آنیم که همچنان روزهای جنگ ، پای خاکریز بمانیم و بلندگوی مارش عملیات را برای گوشهای شنوا و تابلوی (بطرف خط مقدم) را برای دیدگان بینا به نظاره بنشانیم .
این آبرو ما را بس، که همسنگرانمان امروز سفره نشینان سالار کربلایند و انشاالله فردا مارا به مهیمانی ارباب نایل می سازند.
ولایت مداری نیروی پایان ناپذیر اراده مان و ارادت همه آنچه را که در کف اخلاص می نهیم. بگوش برای یک فرمان و پلاک به گردن برای اعزام بسوی هرکجا که بازسفره جهاد و شهادت باز باشد. همسفره گی با سنگر و خاکریز ،قاب نگاهمان را به گستره عشق و تکلیف می نشاند و برای فردایی غرورآفرین، بچه های تبلیغات لشگر 27 دیروز را، نیرو های میدان دار عرصه های فرهنگی و هنری امروز می نمایاند.
پرچم در دستان شهدا و افق نگاهشان فراروی ما همچنان بطرف خط مقدم کوچ می کنیم.
فرمان روح الله همان اراده سید علی است.
بسیجی دیده بیدار عشق است       بسیجی پیر میدان دار عشق است
بچه های تبلیغات لشگر 27 محمدرسول الله(ص)
 
هنرمردان,honarmardan,ل27,تبلیغات ل 27تبلیغات لشگر27,تبلیغات لشگر,شهدای هنرمند,شهدای تبلیغات,هنرمندان دفاع مقدس,هنرمندان شهید,هنرمندان,هنر و حماسه,هنر مقاومت,هنرمطهر,هنر مقدس,هنرو شهادت,هنرنما,مردان هنر,دفاع مقدس, رزمندگان هنرمند  هنرمردان,honarmardan,ل27,تبلیغات ل 27تبلیغات لشگر27,تبلیغات لشگر,شهدای هنرمند,شهدای تبلیغات,هنرمندان دفاع مقدس,هنرمندان شهید,هنرمندان,هنر و حماسه,هنر مقاومت,هنرمطهر,هنر مقدس,هنرو شهادت,هنرنما,مردان هنر,دفاع مقدس, رزمندگان هنرمند  هنرمردان,honarmardan,ل27,تبلیغات ل 27تبلیغات لشگر27,تبلیغات لشگر,شهدای هنرمند,شهدای تبلیغات,هنرمندان دفاع مقدس,هنرمندان شهید,هنرمندان,هنر و حماسه,هنر مقاومت,هنرمطهر,هنر مقدس,هنرو شهادت,هنرنما,مردان هنر,دفاع مقدس, رزمندگان هنرمند  هنرمردان,honarmardan,ل27,تبلیغات ل 27تبلیغات لشگر27,تبلیغات لشگر,شهدای هنرمند,شهدای تبلیغات,هنرمندان دفاع مقدس,هنرمندان شهید,هنرمندان,هنر و حماسه,هنر مقاومت,هنرمطهر,هنر مقدس,هنرو شهادت,هنرنما,مردان هنر,دفاع مقدس, رزمندگان هنرمند  هنرمردان,honarmardan,ل27,تبلیغات ل 27تبلیغات لشگر27,تبلیغات لشگر,شهدای هنرمند,شهدای تبلیغات,هنرمندان دفاع مقدس,هنرمندان شهید,هنرمندان,هنر و حماسه,هنر مقاومت,هنرمطهر,هنر مقدس,هنرو شهادت,هنرنما,مردان هنر,دفاع مقدس, رزمندگان هنرمند 
 جلوه جمال  سامانه هیات  عهدنامه دورکعت عشق   یادواره شهدا

تبلیغات ، شهادت هنرمردان خداست، هنرمردان خدا، هنرمردان، هنرمندان، یادواره هنر،  ل27,تبلیغات ل27، تبلیغات لشکر27، تبلیغات لشکر، شهدای هنرمند، شهدای تبلیغات، هنرمندان دفاع مقدس، هنرمندان شهید، هنرمندان,هنروحماسه، هنرمقاومت، هنرمطهر,هنرمقدس، هنروشهادت، هنرشهادت، مردان هنر، دفاع مقدس، رزمندگان، شهادت هنر، یادواره شهدا، یادواره شهدای تبلیغات،  #هنرمردان،  #مردان_هنر، #ل27، #تبلیغات_لشکر، #یادواره_هنر، # دفاع مقدس، #هنرمقاومت، #honarmardan #honarmarda.ir,  #l27#tablighat#yadvareh#shohada#fathian#iran#shahadathonarmardan, marda honar, honarmardan.ir